Naš tim

  • Mileta Mitrović

    Advokat


    Advokatskoj kancelariji Čepić pridružio se u martu 2012. godine. Tokom svoje prakse stekao je izuzetno znanje u oblasti medijskog prava, privrednog prava, prava intelektalne svojine i krivičnog prava. Deo prakse obavio je i pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Zastupao je i zastupa klijente u postupcima medijskog prava, prava intelektualne svojine i privrednog prava. Bavi se izradom ugovora iz različitih oblasti prava, vezanih za raznovrsne potrebe pravnih i fizičkih lica.